Ave. Abraham Lincoln No. 1015, Edif. Lopez. Santo Domingo
809-227-0901
809-567-0259
Sr. Juan Lopez - Presidente

EMISORAS

DISCO 106 106.1 Mhz
ESCAPE 88.9 88.9 Mhz
FUEGO 90 90.1 Mhz
RADIO GUARACHITA 690 KHz
AME CANAL 47 MIXX 104 104.5 Mhz
RADIO SAN CRISTOBAL 1390 KHz